Press ESC to close

AI

Chuyên mục này mình sẽ lưu lại các kiến thức trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Những ứng dụng của nó vào công việc, đời sống của con người. Mình sẽ chia sẻ những gì mình tìm hiểu hy vọng giúp các bạn hiểu về lĩnh vực này.